REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLGAZ
z dnia 23.12.2015 r.
 

Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin  – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego solgaz.eu;
Sklep internetowy (Sklep)  – serwis internetowy dostępny pod domeną solgaz.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar  – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży  – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Solgaz Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice, NIP: 882-19-02-268 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Raty – kredyt ratalny świadczony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. na zasadach określonych przez bank.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.solgaz.eu zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którego administratorem jest Solgaz Sp. z o. o. z siedzibą w Marcinowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116778, legitymująca się numerami NIP 882-19-02-268, REGON 891377832.
2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu solgaz.eu oraz sporządzić jego wydruk.
2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

3.1. Towary przedstawione w katalogu Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi przez Klienta oferty kupna produktu na warunkach określonych w jego opisie.
3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.5. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Sklep wystawia faktury VAT i dostarcza je w postaci elektronicznej lub papierowej.
3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych opcji dostawy w zależności od specyfiki sprzedawanego produktu.
3.7. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili potwierdzenia przez Sklep faktu zawarcia umowy.

Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub w ramach odbioru osobistego przez Klienta. Koszt dostawy zostanie określony w trakcie procesu składania Zamówienia.
4.3. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w porozumieniu z Klientem jeszcze przed faktem dokonania płatności, zaś brak porozumienia w tej materii może być przesłanką odstąpienia od umowy, o ile Klient poinformuje o tym niezwłocznie po otrzymaniu przybliżonej daty realizacji umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Sklep odpowiada za wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
5.2. Sklep realizuje ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. W celu dokonania reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@solgaz.eu lub numeru telefonu +48 746614007.
5.3. Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wady prawnej lub fizycznej sprzedanego produktu, o ile Sklep niezwłocznie nie wymieni produktu na wolny od wad lub nie dokona naprawy rzeczy.
5.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania produktu wraz z uzasadnieniem wskazującym podstawę realizowania uprawnień wynikających z rękojmi.
5.5. Konsumentom będącym Klientami Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zamówienia bez podania przyczyny.
5.6. W celu odstąpienia od umowy należy kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@solgaz.eu. Dla Państwa wygody zamieszczamy poniżej przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Solgaz Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data:
Numer Zamówienia/Faktury VAT:
Nazwa zwracanego towaru:
Numer kontaktowy:
Numer rachunku bankowego:
________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 
5.7. Sklep zastrzega, iż zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w przypadku odstąpienia od umowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i sporządzenia protokołu z oględzin.

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

6.1. Sklep wskazuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami ODR.
6.2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław i adresem internetowym http://wiih.wroclaw.pl .
6.3. Sklep nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823)

Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
7.2. Sklep zastrzega prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w przyszłości z jednoczesnym ogłoszeniem ich w sposób ogólnodostępny i czytelny dla Klientów Sklepu. Do zamówień stosuje się Regulamin właściwy w dniu dokonania Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.
7.3. Regulamin wchodzi w życie z dn. 31.05.2017 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przed złożeniem zamówienia, przeczytaj poniższe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych.

I. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest SOLGAZ SP. Z O.O., ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000116778, NIP: 8821902268; REGON: 891377832.

W celu skontaktowania się z nami należy:

– wysłać e-mail na adres: biuro@solgaz.com.pl,

– wysłać list na adres: ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice, lub

– zadzwonić pod numer telefonu: + 48 515 020 420

II. Cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. W przypadku zawarcia z Tobą umowy sprzedaży naszych produktów przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy sprzedaży możemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto gromadzimy i analizujemy dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, aby mierzyć sposób korzystania z tej strony, usprawniać jej funkcjonowanie i lepiej dopasowywać ją do potrzeb użytkowników. Dla powyższych celów podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy. 
 3. W celu ułatwienia kontaktu z Tobą, w szczególności firmom kurierskim, które dostarczać będą zakupione przez Ciebie produkty, możemy przetwarzać także numer Twojego telefonu. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 a) RODO czyli Twoja zgoda.

III. Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak zawierasz z nami umowę sprzedaży, podanie danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail (niezbędny wyłącznie w przypadku zamówień składanych elektronicznie).

IV. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. w przypadku danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny (np. do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych);
 2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 3. w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 4. nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż jest to niezbędne;
 5. potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

V. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych;
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).   W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. firmom kurierskim dostarczającym do Ciebie zakupione produkty (w tym DPD Polska sp. z o.o., K-Ex sp. z o.o. i ET Logistic sp. z o.o.);
 2. niezależnym serwisantom, którzy mogą wykonywać dla Ciebie naprawy gwarancyjne lub inne czynności serwisowe;
 3. firmom, które zapewniają nam serwis i utrzymanie oprogramowania komputerowego oraz usługi hostingowe i analizę aktywności na stronie internetowej;
 4. radcom prawnym i adwokatom, z którymi współpracujemy;
 5. instytucjom finansowym, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia możliwości zakupów na raty (w tym Credit Agricole Bank Polska S.A.)

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, przekazane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych – na podstawie porozumienia między Europą i Stanami Zjednoczonymi Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Dane dotyczące korzystania ze strony przetwarzane przy użyciu Yandex Metrica, Facebook Pixel i Google Analytics będą przekazywane poza UE.

Masz więcej pytań?

ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE

Infolinia

515 020 420

SERWIS

515 020 434