Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI SOLGAZ SP. Z O.O.

I. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest SOLGAZ SP. Z O.O., ul. Towarowa 28 A, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000116778, NIP: 8821902268; REGON: 891377832.

W celu skontaktowania się z nami należy:

 • wysłać e-mail na adres: biuro@solgaz.com.pl,
 • wysłać list na adres: ul. Towarowa 28 A, 58-100 Świdnica, lub
 • zadzwonić pod numer telefonu: + 48 515 020 420

II. Cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. W przypadku zawarcia z Tobą umowy przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej podpisania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 2. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów:
  • dostarczamy Ci sprzęt najwyższej jakości, jednak w przypadku powstania między nami jakichkolwiek sporów związanych z wykonywaniem umowy, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ich rozwiązania;
  • jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji;
  • możemy przetwarzać Twoje dane w celu wysyłania Ci informacji marketingowych pocztą;
  • możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku wizyty na naszej stronie internetowej aby mierzyć sposób korzystania z niej, w celu usprawnienia jej funkcjonowania, i lepszego dopasowania jej do potrzeb użytkowników jak również dla celów statystycznych;
  • jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta (przykładowo dostawcy), możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem.
 3. W celu ułatwienia kontaktu z Tobą, w szczególności firmom kurierskim, które dostarczać będą zakupione przez Ciebie produkty, możemy przetwarzać także numer Twojego telefonu. Ponadto w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie przez nas informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy przetwarzać twój adres e-mail lub numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 a) RODO czyli Twoja zgoda.

III. Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem poniższych informacji:

 1. Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail (niezbędny wyłącznie w przypadku zamówień składanych elektronicznie). Podobnie, jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć.
 2. Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta (przykładowo dostawcy), z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania.
 3. Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję.
 4. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
 5. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twój adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Ci informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 6. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane w celu usprawnienia jej funkcjonowania zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację jak również dla celów statystycznych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane, należałoby dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

IV. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. w przypadku danych niezbędnych do realizacji umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny (np. do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych);
 2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 3. w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż jest to niezbędne;
  • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

V. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych;
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w oparciu o Twoje dane.

VII. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. firmom kurierskim dostarczającym do Ciebie zakupione produkty (w tym DPD Polska sp. z o.o., K-Ex sp. z o.o. i ET Logistic sp. z o.o.);
 2. niezależnym serwisantom, którzy mogą wykonywać dla Ciebie naprawy gwarancyjne lub inne czynności serwisowe;
 3. firmom, które zapewniają nam serwis i utrzymanie oprogramowania komputerowego oraz usługi hostingowe i analizę aktywności na stronie internetowej;
 4. radcom prawnym i adwokatom, z którymi współpracujemy;
 5. instytucjom finansowym, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia możliwości zakupów na raty (w tym Credit Agricole Bank Polska S.A.)

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, przekazane na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych – na podstawie porozumienia między Europą i Stanami Zjednoczonymi Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLGAZ

1. Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego solgaz.eu;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną solgaz.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Solgaz Sp. z o.o. ul. Towarowa 28 A, 58-100 Świdnica, NIP: 882-19-02-268 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Raty – kredyt ratalny świadczony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. na zasadach określonych przez bank.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.solgaz.eu zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którego administratorem jest Solgaz Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116778, legitymująca się numerami NIP 882-19-02-268, REGON 891377832.

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu solgaz.eu oraz sporządzić jego wydruk.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.6. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione towary. Serwis gwarancyjny obejmuje tylko na terenie Polski. W przypadku dokonania zakupu na firmę, okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy.

3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

3.1. Towary przedstawione w katalogu Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi przez Klienta oferty kupna produktu na warunkach określonych w jego opisie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.5. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Sklep wystawia faktury VAT i dostarcza je w postaci elektronicznej lub papierowej.

3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych opcji dostawy w zależności od specyfiki sprzedawanego produktu.

3.7. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili potwierdzenia przez Sklep faktu zawarcia umowy.

4. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub w ramach odbioru osobistego przez Klienta. Koszt dostawy zostanie określony w trakcie procesu składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w porozumieniu z Klientem jeszcze przed faktem dokonania płatności, zaś brak porozumienia w tej materii może być przesłanką odstąpienia od umowy, o ile Klient poinformuje o tym niezwłocznie po otrzymaniu przybliżonej daty realizacji umowy.

4.4. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki zaraz po dostawie. W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody z kurierem oraz zdjęcia i przesłać na adres: sales@solgaz.com.pl

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Sklep odpowiada za wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

5.2. Sklep realizuje ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. W celu dokonania reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail zwroty@solgaz.com.pl lub numeru telefonu +48 515 020 434.

5.3. Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wady prawnej lub fizycznej sprzedanego produktu, o ile Sklep niezwłocznie nie wymieni produktu na wolny od wad lub nie dokona naprawy rzeczy.

5.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania produktu wraz z uzasadnieniem wskazującym podstawę realizowania uprawnień wynikających z rękojmi.

5.5. Konsumentom będącym Klientami Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku zamówienia produktu na firmę prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

5.6. W celu odstąpienia od umowy należy kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail zwroty14@solgaz.com.pl. Dla Państwa wygody zamieszczamy poniżej przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Solgaz Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28 A, 58-100 Świdnica
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
Data:
Numer Zamówienia/Faktury VAT:
Nazwa zwracanego towaru:
Numer kontaktowy:
Numer rachunku bankowego:
________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

5.7. Sklep zastrzega, iż zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w przypadku odstąpienia od umowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i sporządzenia protokołu z oględzin.
5.8. W przypadku stwierdzenia, że zwrócony produkt był używany Sklep zwróci należność za oddany produkt pomniejszoną o koszty naprawy.

5.9. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)

5.10. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość powoduje utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi Promocji tytułem udziału w Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów, przywilejów gratisów lub innych korzyści przyznanych Uczestnikowi Promocji.

5.11. W sytuacji, gdy towary dostarczone w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują Produkty promocyjne Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot towarów sprzedanych za pełną cenę (bez jednoczesnego zwrotu pozostałych Produktów zakupionych z Rabatem), albowiem z zasad Promocji wynika, że Klient nie otrzymałby danego Rabatu gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie.

6. Rozwiązywanie sporów konsumenckich

6.1. Sklep wskazuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami ODR.

6.2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław i adresem internetowym http://wiih.wroclaw.pl.

6.3. Sklep nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823)

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

7.2. Sklep zastrzega prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w przyszłości z jednoczesnym ogłoszeniem ich w sposób ogólnodostępny i czytelny dla Klientów Sklepu. Do zamówień stosuje się Regulamin właściwy w dniu dokonania Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dn. 31.05.2017 r.

Raty RRSO 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 700 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 9 miesięcznych równych rat w wysokości 170 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 170 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.03.2018 na reprezentatywnym przykładzie.
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem www.credit-agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży Partnera. Podany materiał ma charakter informacyjny. SOLGAZ SP. Z O.O. w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów i usług. Oferta ważna do 31 grudnia 2023 r.

Regulamin promocji

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji (dalej jako: „Promocja”) jest firma Solgaz Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Towarowej 28a, wpisana do KRS pod numerem 0000116778, NIP 8821902268, REGON 891377832, właściciel Sklepu Internetowego Solgaz.eu, działającego pod adresem www.solgaz.eu.
 2. Niniejszy Regulamin promocji (dalej jako: „Regulamin promocji”) określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży Sklepu www.solgaz.eu (dalej jako: „Regulamin Sklepu”), w okresie objętym promocją.
 3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu Sklepu, tj. podmiot kupujący Produkt od Organizatora spośród Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 4. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 2. Warunki Promocji
 1. Promocja jest ograniczona czasowo. Obowiązuje w terminie od 1.10.2023 do 31.10.2023 r. Obejmuje wszystkie płyty gazowe z  asortymentu znajdującego sięw sklepie solgaz.eu. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia przez Klienta płyty gazowej klient otrzymuje darmową dostawę.
 3. W przypadku zamówienia przez Klienta piekarnika elektrycznego SP-50 lub okapu elektrycznego, Klient otrzymuje rabat w wysokości odpowiednio: 900 zł lub 440 zł oraz darmową dostawę.
 4. Klient może skorzystać z promocji dokonując zakupu produktów przez sklep solgaz.eu.
 5. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
 6. W przypadku zakupu przez Uczestnika Promocji Produktu w ramach Promocji w sklepie internetowym www.solgaz.eu ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez jakiekolwiek przyczyny.
 7. Produkty zakupione w ramach Promocji w Sklepie Firmowym w siedzibie Organizatora nie podlegają zwrotowi, tak w czasie trwania Promocji jak i po jej zakończeniu.
 8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.
 9. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość powoduje utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi Promocji tytułem udziału w Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów, przywilejów gratisów lub innych korzyści przyznanych Uczestnikowi Promocji.
 10. W sytuacji, gdy towary dostarczone w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują Produkty promocyjne Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot towarów sprzedanych za pełną cenę (bez jednoczesnego zwrotu pozostałych Produktów zakupionych z Rabatem), albowiem z zasad Promocji wynika, że Klient nie otrzymałby danego Rabatu gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie.
 • 3. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres zwroty@solgaz.com.pl
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.
 3. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2023 r.

 

revhunter