7-year guarantee

Regulamin promocji „7 lat gwarancji na palniki”

 

W ramach niniejszej promocji Solgaz sp. z o. o. (ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice, NIP: 882-19-02-268) udziela  7-letniej gwarancji na palniki w nowych Ceramicznych Płytach Gazowych marki SOLGAZ z oznaczeniem modelowym: GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC 4-60 (płyty: 2+1, 3+1, 4+1, 4+2)  na warunkach wskazanych poniżej. Promocją objęte są płyty, które zostały zakupione przez pierwszego nabywcę końcowego w dniach 01.09.2016 – 31.12.2018.

 

Niniejsza promocja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nie wpływa także na Gwarancję (i jej warunki) udzieloną na płyty gazowe marki Solgaz w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do urządzenia. Korzystanie z uprawnień nabytych w ramach promocji jest dobrowolne.

 

 1. Promocja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja na palniki dotyczy Gazowych Płyt Ceramicznych marki SOLGAZ z oznaczeniem modelowym: GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC 4-60 (modele płyt: 2+1, 3+1, 4+1, 4+2) zakupionych w okresie trwania promocji, tj. od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, eksploatowanych wyłącznie w warunkach domowych.
 3. W przypadku awarii palnika/palników gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę palników w okresie 7 lat od daty dokonania zakupu urządzenia.
 4. Ilekroć w umowie tej pada słowo palnik odnosi się ono do urządzeń składających się na budowę każdego palnika użytego w Ceramicznych Płytach Gazowych marki SOLGAZ, tj.: puszka palnika, płytka ceramiczna, uszczelka kaolinowa, pierścień palnika, przewód gazowy, trzpień, tulejka, sondy: jonizujące, zapalające oraz masowe.
 5. Gwarancja nie obejmuje wymiany palnika, którego awaria powstała w wyniku:
 • Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem tego rodzaju urządzenia,
 • Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
 • Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego działaniem siły wyższej.
 1. Gwarancja jest przypisana do modelu urządzenia na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.
 2. Podstawą dochodzenia roszczenia gwarancyjnego jest karta gwarancyjna podbita przez uprawnionego instalatora oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu i/lub wydania. Aktualny kontakt do serwisu gwarancyjnego znajduję się na stronie solgaz.eu .
 3. Świadczenie gwarancji wynikające z warunków niniejszej promocji będzie realizowane w taki sposób, że w razie wystąpienia objętej gwarancją wady palnika, wtedy wadliwe urządzenie (tj. element palnika) zostanie, według wyboru gwaranta, naprawione w miejscu jego zamontowania lub zastąpione sprawnym technicznie jednakowym urządzeniem.
 4. Licząc od trzeciego roku obowiązywania gwarancji na warunkach określonych w niniejszej promocji, koszty dojazdu oraz koszty roboczogodzin serwisanta, jakie powstaną w związku z naprawą lub wymianą palnika na nowy, zostaną zafakturowane beneficjentowi gwarancji po stawkach obowiązujących w chwili składania reklamacji. Koszty te zostaną zakomunikowane uprawnionemu z gwarancji w chwili składania reklamacji, a zlecenie zostanie przyjęte do realizacji po otrzymaniu na nie zgody. Wymienione części lub sprzęt przechodzą na własność gwaranta.
 5. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne o statusie konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią warunków niniejszej promocji i zaakceptowały jej postanowienia.
 6. Reklamacje dotyczące przebiegu niniejszej promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Solgaz Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice, NIP: 882-19-02-268.
 7. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie nabywcy uprawnionemu do skorzystania z warunków promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz w ciągu 14. dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 8. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.
 9. Regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.solgaz.eu
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w razie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie jego treści, dokumentem nadrzędnym jest podstawowa, dwuletnia gwarancja udzielona na palniki określone w pkt. 2.  W sprawach nieuregulowanych w dokumentach gwarancyjnych, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

7 lat gwarancji

Zawartość koszyka
X

Suma: 0.00 zł

Przejdź do kasy Wróć do zakupów

Questions?