REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLGAZ
z dnia 23.12.2015 r.
 

Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego solgaz.eu;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną solgaz.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Solgaz Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice, NIP: 882-19-02-268 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Raty – kredyt ratalny świadczony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. na zasadach określonych przez bank.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.solgaz.eu zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którego administratorem jest Solgaz Sp. z o. o. z siedzibą w Marcinowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116778, legitymująca się numerami NIP 882-19-02-268, REGON 891377832.
2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu solgaz.eu oraz sporządzić jego wydruk.
2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

3.1. Towary przedstawione w katalogu Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi przez Klienta oferty kupna produktu na warunkach określonych w jego opisie.
3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.5. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Sklep wystawia faktury VAT i dostarcza je w postaci elektronicznej lub papierowej.
3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych opcji dostawy w zależności od specyfiki sprzedawanego produktu.
3.7. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili potwierdzenia przez Sklep faktu zawarcia umowy.

Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub w ramach odbioru osobistego przez Klienta. Koszt dostawy zostanie określony w trakcie procesu składania Zamówienia.
4.3. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w porozumieniu z Klientem jeszcze przed faktem dokonania płatności, zaś brak porozumienia w tej materii może być przesłanką odstąpienia od umowy, o ile Klient poinformuje o tym niezwłocznie po otrzymaniu przybliżonej daty realizacji umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Sklep odpowiada za wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
5.2. Sklep realizuje ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. W celu dokonania reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@solgaz.eu lub numeru telefonu +48 746614007.
5.3. Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia wady prawnej lub fizycznej sprzedanego produktu, o ile Sklep niezwłocznie nie wymieni produktu na wolny od wad lub nie dokona naprawy rzeczy.
5.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania produktu wraz z uzasadnieniem wskazującym podstawę realizowania uprawnień wynikających z rękojmi.
5.5. Konsumentom będącym Klientami Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zamówienia bez podania przyczyny.
5.6. W celu odstąpienia od umowy należy kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@solgaz.eu. Dla Państwa wygody zamieszczamy poniżej przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Solgaz Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 3, 58-124 Marcinowice
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data:
Numer Zamówienia/Faktury VAT:
Nazwa zwracanego towaru:
Numer kontaktowy:
Numer rachunku bankowego:
________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 
5.7. Sklep zastrzega, iż zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w przypadku odstąpienia od umowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i sporządzenia protokołu z oględzin.

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

6.1. Sklep wskazuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami ODR.
6.2. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław i adresem internetowym http://wiih.wroclaw.pl.
6.3. Sklep nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823)
 
Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
7.2. Sklep zastrzega prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w przyszłości z jednoczesnym ogłoszeniem ich w sposób ogólnodostępny i czytelny dla Klientów Sklepu. Do zamówień stosuje się Regulamin właściwy w dniu dokonania Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.
7.3. Regulamin wchodzi w życie z dn. 31.05.2017 r.